تبلیغات
لوازم آزمایشگاهی ، مواد شیمیایی آزمایشگاهی و شیشه آلات آزمایشگاهی ، هود و سکوبندی آزمایشگاهی - لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی
پنجشنبه 4 خرداد 1391

لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی

   نوشته شده توسط: محمد حسین معصومی پور    

--------------------------------------

تلفن : 31-88981429-021

سایت شرکت : www.tofico.ir/fa

ثبت سفارش آنلاین : اینجا را کلیک نمایید

---------------------------------------

جهت مشاهده مشخصات و انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی به سایت شرکت مراجعه فرمایید

جهت درخواست پیش فاکتور اینجا را کلیک فرمایید

لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی


بنزوات سدیم , بیسموت سدیم , بی سولفات سدیم , بی سولفیت پتاسیم , بی فسفات کلسیم , بیکربنات سدیم , بی کرومات پتاسیم , پاپانیکلا , پتاس 3/2 مول , پتاسیم هگزاسیانوفرات , پتاسیم هیدروژن تارتارات , پترولیوم اتر , پراکسید باریم , پربورات سدیم , پر کلرات منیزیوم , تارتارات مضاعف سدیم پتاسیم , تتراکلرور کربن , تتریپلکس III , تری اتانل آمین , تریپتوفان , تری سدیم فسفات , تلوریت پتاسیم , تورنسل , تولوئن , تولوئیدن بلو , انواع تیترازول , تیترازول اسید اگزاالیک , تیترازول اسید تیوسیانات آمونیوم , تیترازول اسید سولفوریک , تیترازول اسید کلریدریک , تیترازول اسید نیتریک , تیترازول برمات پتاسیم , تیترازول برمور پتاسیم , آمیل استات , آمیل الکل ، نفتل ، 2 پورپاندیول (پروپلین گلیکول) ، پروپانل ، نفتل ، 3 دی نیتروبنزن ، 4 دی نیتروفنیل هیدرازین ,متیل آمینوفنل , آب اکسیژنه , آرابینوز , آلانین , آمونیاک , آمونیم پرسولفات , آمونیم ا پیرولیدن , آمونیوم آیرون سولفات , آمونیم پروسولفات , آمونیوم تیوسیانات , آمونیوم دی کلروبوتان , آمونیوم منووانادات , آمونیوم

.....


ادامه مطلب ... >>>--------------------------------------

تلفن : 31-88981429-021

سایت شرکت : www.tofico.ir/fa

ثبت سفارش آنلاین : اینجا را کلیک نمایید

---------------------------------------

جهت مشاهده مشخصات و انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی به سایت شرکت مراجعه فرمایید

جهت درخواست پیش فاکتور اینجا را کلیک فرمایید

لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی


بنزوات سدیم ، بیسموت سدیم ، بی سولفات سدیم ، بی سولفیت پتاسیم ، بی فسفات کلسیم ، بیکربنات سدیم ، بی کرومات پتاسیم ، پاپانیکلا ، پتاس 3/2 مول ، پتاسیم هگزاسیانوفرات ، پتاسیم هیدروژن تارتارات ، پترولیوم اتر ، پراکسید باریم ، پربورات سدیم ، پر کلرات منیزیوم ، تارتارات مضاعف سدیم پتاسیم ، تتراکلرور کربن ، تتریپلکس III ، تری اتانل آمین ، تریپتوفان ، تری سدیم فسفات ، تلوریت پتاسیم ، تورنسل ، تولوئن ، تولوئیدن بلو ، انواع تیترازول ، تیترازول اسید اگزاالیک ، تیترازول اسید تیوسیانات آمونیوم ، تیترازول اسید سولفوریک ، تیترازول اسید کلریدریک ، تیترازول اسید نیتریک ، تیترازول برمات پتاسیم ، تیترازول برمور پتاسیم ، آمیل استات ، آمیل الکل ، نفتل ، 2 پورپاندیول (پروپلین گلیکول) ، پروپانل ، نفتل ، 3 دی نیتروبنزن ، 4 دی نیتروفنیل هیدرازین ، متیل آمینوفنل ، آب اکسیژنه ، آرابینوز ، آلانین ، آمونیاک ، آمونیم پرسولفات ، آمونیم ا پیرولیدن ، آمونیوم آیرون سولفات ، آمونیم پروسولفات ، آمونیوم تیوسیانات ، آمونیوم دی کلروبوتان ، آمونیوم منووانادات ، آمونیوم هپامولیبدات ، آنیلین ، آنیلین بلو ، اتاندیول ، اتیل بنزن ، اتیل گلیکول ، اریتروزین ، اریوکرم سیانین R ، استات سدیم ، استات سرب ، استامید ، استون ، اسید استیک ، اسید اسمیک ، اسید اگزالیک ، اسید اورتوفسفریک ، اسید اوریک ، اسید اولئیک ، اسید بنزن سولفونیل فلوراید ، اسید بوریک ، اسید پاراآمینوبنزوئیک ، اسید پریودیک ، اسید پیکریک ، اسید تیوگلی کولیک ، اسید ساکسونیک ، اسید سولفانیلیک ، اسید سولفوریک ، اسید سیتریک ، اسید فسفوتنکستیک ، اسید فلوئیدریک ، اسید فولیک ، اسید گال کن کربوکسیلیک ، اسید کلریدریک ، اسید لاکتیک ، اسید مولیبدیک ، اسید نیتریک ، اسید هگزا کلروپلاتین ، اسیدیدیک ، اکستریت نورپرن ، اکسید آهن ، اکسید ارسنیک ، اکسید روی ، اکسید سرب ، اکسید سلنیم ، اگزالات کلسیم ، الکل آمیلیک ، الک ایزوبوتیل ، انتالان ، اورنج G ، اینولین ، برلیانت گرین ، برومات پتاسیم ، برم ، برموتیمول بلو ، برمور آمونیوم ، برمور سدیم ، برمور کلسیم ، برموفرم ، برمو فنل بلو ، برموکروزول گرین ، ، پریدات پتاسیم ، ، تیترازول بیکرومات پتاسیم ، تیترازول پتاس ، تیترازول تتری پلکس ، تیترازول تیوسولفات آمونیوم ، تیترازول تیوسولفات سدیم ، تیترازول سود ایرانی ، تیترازول سولفات مس ، تیترازول نیترات نقره ، تیترازول یدور پتاس ، تیمول بلو ، تیواستامید ، تیوسمی کاربازید ، تیو سولفات سدیم ، تیو سولفات پتاسیم ، تیو سولفات جیوه ، جیوه ، دی آمونیوم اگزالات ، دی اتیلن اتر ، دی بر تری اکسید ، دی سدیم اگزالات ، دی سدیم تارتارات ، دی سدیم هیدروژن فسفات ، دی فسفات کلسیم ، دی فنیل آمین 4 ، سولفونیک اسید ، دی فنیل آمین ، دی کرومات آمونیوم ، دی کلرومتان ، دی مانوز ، رزرسین ، روغن امولسیون ، زیل نلسون ، ژل پودری ، سدیم استات ، سدیم دی هیدروژن فسفات ، سذیم هیدروژن تارتارات ، سدیم هیدروژن سولفات ، سدیم هیدروژن کربنات ، منوکسید سرب ، منیزیوم ، مولیبدن ، نسلر ، نیترات آمونیوم ، نیترات باریم ، نیترات پتاسیم ، نیترات سدیم ، نیترات نقره ، نیتروپروساید سدیم ، نیکل ، نیوفوشین ، وزوین ، هگزاسیانو فرات پتاسیم ، هیدروژن تارتارات پتاسیم ، هیدروژن فتالات پتاسیم ، هیدروکسید آلومینیوم ، هیدروکسید باریم ، هیدروکسید پتاسیم ، هیدروکسید سدیم ، هیدروکسید کربنات سرب ، هیدروکسید کربنات مس ، هیدروکسید کلسیم ، هیدروکسید لیتیم ، هیدروکسید منیزیوم ، هیدروکسی کینون ، هیدروکسیل آمونیم کلراید ، ید ، یدات سدیم ، یدات پتاس ، یدور کادمیم ، یدور کلسیم ، یست ، سیکلوفوراید سدیم ، سمی کاربازید هیدروکلراید ، سولفات آلومینیوم ، سولفات آمونیوم ، سولفات آهن ، سولفات پتاسیم ، سولفات پروفلاوین ، سولفات روی ، سولفات لیتیم ، سولفات مس ، سولفور(گوکرد) ، سولفیت پتاسیم ، سولفیت سدیم ، سیانور سدیم ، سیترات سدیم ، سیکلوهگزانول ، سیلسکات سدیم ، شاربن اکتیو ، صابون محلول ، فتورکس ، فرمالدهید ، فسفات فرو ، فلوئور کلسیم ، فنل رد ، فنل فنالئین ، فوشین بازیک ، فهلینگ A و B ، قرص پارافرمالدهید ، قلع ، کافئین ، کامف پودری ، کربنات پتاسیم ، کربنات سدیم ، کربور کلسیم ، کربوکسی متیل سلولز ، کروم سولفات پتاسیم ، کرومات پتاسیم ، کلر ، کلرامین A ، کلرال هیدرات ، کلرور آمونیوم (نشادر) ، کلرور آهن ، کلرور پتاسیم ، کلرور سدیم ، کلروفرم ، کلرور قلع ، کلرور کلسیم ، کلرور لیتیم ، کلرور منیزیم ، کلسیم تتری پلاکس ، کیت آهن ، کیت اسیدیته ، کیت اکسیژن ، کیت سختی کل ، کیت سیلیس ، کیت فسفات ، کیت کلر ، کیت کلرور ، کیت مینی لب ، گزیلل ، گلوکز ، گلیسیرین ، گلایکول کربنات ، لیتیم ، لاکتات کلسیم ، مالتوز ، مالاشیت گرین ، مای گران والد ، متا پرایدات پتاسیم ، متانول ، متیل تیمول بلو ، متیل رد ، متیل ویولت ، متیل بلو ، متیل بلو لوفلر ، محلول کا سی ال ، محلول ph ، محلول استاندارد پتاسیم 3/2 مول ، محلول اسید کلریدریک ، محلول دکونکس ، محلول سود ، محلول موکازول ، معرف کواکس ،

انواع محیط کشت


محیط سلنیت برات بیس ، محیط سیمون سیترات آگار ، محیط کوک میت ، محیط لایزن آیرن آگار ، محیط لاکتوز برات ، محیط کشت نترینت آگار ، آگار ، محیط سابرود کستروز ، محیط سالین تابلت ، ، محیط مالتوز ، محیط محلول دکستروز ، محیط مکانگی آگار ، محیط ممبران اندیجد تپل برات ، محیط مولر هینتون آگار ، محیط E.M.B آگار ، محیط M.R.VP مدیوم ، محیط S.S ، محیط آگار آگار ، محیط اوره آگاربیس ، محیط اوره برات بیس ، محیط برد پارکر ، محیط برلیانت کرین ، محیط بروسلا برات ، محیط پپتون ، محیط تتراتیونات برات ، محیط تریپتون سوی آگار ، محیط دزوکسی کولات سیترات ، محیط سابرود کستروز


لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی

لیست محیط کشت


برچسب ها: مواد شیمیایی صنعتی ، مواد شیمیایی آزمایشگاهی ، مواد شیمیایی ، لیست مواد شیمیایی ، لیست قیمت ، نماینده فروش ، نماینده فروش مواد شیمیایی ،

دنبالک ها: درخواست پیش فاکتور ، لیست مواد شیمیایی ، tofico ،

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر